VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Tenzij anders overeengekomen zijn uitsluitend onze algemene verkoopsvoorwaarden geldig en van toepassing. Er wordt dus geen rekening gehouden met algemene verkoopsvoorwaarden der koper (of huurder), at dan niet gedrukt op zijn handelsbescheiden.

2. AI onze offertes zijn vrijblijvend en iedere bestelling verbindt ons enkel wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd is. Wij vestigen er bijzonder de aandacht van onze klanten op, dat onze verkoopsagenten er niet toe gemachtigd zijn een bestelling te bevestigen noch in het algemeen onze firma te verbinden.

3. Tenzij anders schriftelijk vastgelegd, gelden alle prijzen ex-magazijn Anzegem, zonder verpakking, niet ingeklaard, alle belastingen en heffingen ten taste van de klant, en uitgedrukt in Euro.

4. Tenzij anders schriftelijk vastgelegd zijn onze facturen strikt contant netto betaalbaar. Bij het niet betalen van een van onze facturen of van een wissel, worden alle andere schulden tegenover onze firma onmiddellijk eisbaar, zonder voorafgaande aanmaning. Het ontbreken van betaling ontlast ons van onze garantieverplichtingen en machtigt ons de geleverde installaties te doen stilleggen en/of het desbetref- fende geleverde materiaal terug te nemen, en bovendien alle lopende kopen op ie zeggen, zonder dat de koper/huurder daarvoor enig recht op schadevergoeding kan vorderen. MD Bouwmachines BVBA maakt, ingevolge wanbetaling door haar medecontractant, harerzijds steeds passend voorbehoud voor het stellen van passende schade-eisen.

5. AIIe door MD Bouwmachines geleverde goederen blijven haar volledige eigendom en dat tot op het tijdstip van complete betaling. Bijgevolg kunnen de niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze vervreemd worden, at dan niet ten bewarende titel. De klant dient zich te verzetten tegen eventuele inbeslagneming. In geval van teruggave bedraagt de maximale toegestane terugbetaling 50% van het desbetreffende rekeningsbedrag, verminderd met alle wettelijke heffingen. Net juiste bedrag der terugbetaling varieert naargelang de staat der goederen. De koper verbindt zich het materiaal ie verzekeren voor de werkelijke waarde tegen alle risico's vanaf de levering van de verkoop tot na de volledige betaling van de prijs.

6. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een verwijl rente verschuldigd van 10% ongeacht het toekennen van gemak van betaling. In geval van niet betaling op de vervaldag is, zonder ernstige reden en na een tevergeefse ingebrekestelling, een verhoging van het factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van 12% met een minimum van 50 Euro en een maximum van 2500 Euro.

7. De door ons genoemde leveringstijden worden te goeder trouw opgegeven. Overschrijding van de leveringstijd kan nooit recht geven op schadevergoeding of op het niet naleven van zijn verplichtingen vanwege de klant.

8. De garantie van onze leveranciers is van kracht, meestal gedurende zes maanden — normale werktijd van 38 uur per week — tegen alle materiaal- en constructiefouten en bestaan uit gratis vervangen van alle onderdelen die ondeugdelijk door de fabrikant erkend werden met ontsluiting van elke andere schade- loosstelling. Werkuren, verplaatsingen, wettelijke heffingen worden dus eventueel in rekening gebracht. Ingevolge internationale gebruiken is de garantie niet van toepassing op elektrische gedeelten. Kan enkel voor garantie in aanmerking komen elke klacht die direct na het vaststellen van de fout aan ons werd voorgelegd. Deze garantie houdt op, indien gedurende de garantietermijn enige reparatie of wijzigingswerkzaamheden aan het door ons geleverde werden uitgevoerd door anderen dan door personeel in onze dienst. Bij garantie-aanvraag mag geenszins de betaling van de geleverde goede- ren of gedane prestaties vertraagd of uitgesteld worden. Normale slijtage, elk ongeval, elke breuk of beschadiging, die het gevolg is van overbelasting, van gebrek aan smering, van een onvoorzichtigheid, het gebrek aan zorgzaamheid, of, in het algemeen, van een bekende of onbekende oorzaak, vreemd aan de constructie van het door ons geleverde materiaal blijft uitsluitend ten taste van de koper.

9. De klant wordt geacht de door hem aangekochte goederen voorafgaandelijk terdege bestudeerd te hebben en deze in werking te hebben gezien, en alleszins daarvan de kwaliteit te hebben geverifieerd. Aangezien alle opgaven van performances, levensduur, capaciteit, voorgebrachte kwaliteit, verbruik, enz. der gekochte goederen afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden kunnen deze nooit het voorwerp uitmaken van enige betwisting en worden ter informatie of vergelijking opgegeven.

10. Net transport der verkochte goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien zij franco verkocht werden.

11.Voor alle betwistingen en invorderingen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk en het Vredegerecht van Waregem bevoegd.